Intelligensmätningarnas histori

Man började mäta människans intelligens redan under 1800-talets andra hälft. Istället för dagens vällkända IQ-tester användes på den tiden reaktionstidens mätningar - det vill säga att man gjorde mätningar av tiden en individ behävde för att reagera på en given sinnesimpuls.

Intelligensmätningarnas början

De första försök till att mäta människans intelligens pågick redan under 1800-talets andra hälft. Istället för dagens vällkända IQ-tester använde man då reaktionstidens mätningar - det vill säga att man gjorde mätningar av tiden en individ behävde för att reagera på en given sinnesimpuls. Men det visade sig till slut att reaktionstiden inte hade något direkt samband med individens verkliga intelligens och att s sammanhanget mellan testernas resultat och barnens betyg inte fanns.

Intelligens – förmågan att lösa uppgifter

En viktig personlighet inom intelligensmätningarnas historin är Alfréd Binet. Han var övetrygad om att det måste finnas ett samband mellan hjärnans storlek och människans intelligens. Med syftet att jämföra överbegåvade och undermåtlig begåvade individer tillbringade han många år med att mäta hjärnor på barn av olika åldrar - både elever och studenter. De uppmätna skilnaderna var dock obetygliga och kunde inte stå som bevis för hans hypotes. Det ledde till att Binet började se på människans intelligens på ett helt annorlunda sätt - han började betrakta intelligensen som individens förmåga att lösa uppgifter och problem.

Hur begåvade är barnen

Med utgångspunkt av den nya uppfatningen sammanstälde Binet en rad standardexempel för diverse åldergrupper. Besvarde ett barn 90% av frågorna korrekt, uppfattades det som en psykiskt frisk individ; som med den största sannolikhet kommer att ha bra betyg. Syftet med detta var att kunna identifiera intellektuellt lågpresterande skolbarn, så att dessa kunde tas ur den normala undervisningen och sättas i en specialklass.

På det sättet fick man ett mätinstrument med vilkets hjälp kunde bestämmas det enskilde barnets begåvningsgrad, samt fastställa hur många år ligger barnets psykiska utvecklingen före eller efter andra jämnåriga barn. Det var alltså i samband med detta mätinstrumentet som termen mental ålder uppkom. Begreppet används för att uppmäta individens intelligens, dvs. för att kunna fastställa intelligenskvoten  – IQ (mental ålder /kronologisk ålder x 100).

IQ tester

Det första IQ testet som togs fram år 1905 har under tiden reviderats och moderniserats. Idag finns det flera olika typer av intelligenstester. Samtidigt blev under tidens gång användningen av IQ-tester allt vanligare. Testerna användes av varierande skäl (till exempel använde sig den amerikanska armén av IQ-test under det första världskriget, IQ mätningen bestämde om en sökande blev nyanställd).

Det finns idåg en rad olika tester för att kunna mäta intelligens - de flesta tar mer än en timme. Prova test online, som du klarar på 30 minnuter.

 

IQ-test

Medfödd intelligensTesta din medfödda intelligens i detta enastående IQ-testet som...

Numerisk intelligensTestandet av numerisk intelligens inriktar sig framför allt på...