Intelligensens beståndsdelar

Till intelligensen räknas förmågorna att resonera, planera, lösa problem, associera, tänka abstrakt, förstå idéer och språk, komplicerade orsakssammanhang samt förmågan till inlärning. Människans intelligens är en sammansättning av matematisk intelligens, rumslig orientation, 2D orientation, verbal intelligens, motorisk intelligens och minne. Ett bra IQ-test borde alltså testa och mäta alla dessa intelligensens beståndsdelar.

Till intelligensen räknas förmågorna att resonera, planera, lösa problem, associera, tänka abstrakt, förstå idéer och språk, komplicerade orsakssammanhang samt förmågan till inlärning. En människans intelligens är en sammansättning av – matematisk intelligens, rumslig orientation, 2D orientation, verbal intelligens, motorisk intelligens a paměť. Ett bra IQ-test borde alltså testa och mäta alla de nämnda intelligensens beståndsdelar.

Intelligens är en infödd förmåga, dvs. att dennes höjd kan inte påverkas. Men den går - genom modellsituationer och erfarenhet - vidareutvecklas.

Det är sällan en individ utmärker sig inom enbart ett av intelligensens många områden. Vi alla brukar uppnå bra resultat i en rad inteligensens sfärer. Dock är människans intelligens ofta inriktad på ett speciellt område, där den uppvisar bättre resultat än i de andra. Översättare och poeter vinner med största sannolikhet många poäng inom den verbala intelligensen, medan som en arkitekt kommer säkert att glänsa inom rumslig orientation. Varje människa som jobbar med test känner att hon klarar visa frågor bättre och lättare än de andra.

Prova online IQ-test infödd intelligens eller numerisk intelligens.


Matematisk intelligens

Matematisk intelligens uttrycker sig av till exempel; förmågan till logiskt tänkande samt förmågan till att logiskt analysera olika situationer och problem samt förmågan att använda matematiska operationer på ett korrekt sätt. Många av IQ tester använder uppgifter i form av en nummerisk rad, där några av cifrorna fattas.

Matematisk intelligens kan mätas även med hjälp av uppgifter där   skall ifyllas några fattade bokstaver - under förutsättningen att de är uppbyggda på en matematisks princip.
T.ex.: lägg till efterföljande bokstav: O Q S T ...


Rumslig intelligens

Rumslig intelligens vittnar om hur en individ uppfattar sin omgivning. Förmågan brukar vara högt utvecklad hos till exempel arkitekter eller skulptörer. Uppgifterna i testandet av denna typ av intelligens inbegriper rotation av tredimensionella objekt.


Visuell „2D“ intelligens

Visuell intelligens handlar om hur en individ kan urskilja optiska skilnader och likheter på olika föremål.


Verbal intelligens

Den verbala intelligensen har sitt uttryck i individens språkkänsla mot både moderspråk och andra - främmande språk,  i användning av passande ord och ordenas korrekta uppfattning, samt i förmågan att urskilja ordens olika betydelsen. Den här typen av intelligens brukar vara högt utvecklad hos översättare, jurister eller poeter.

Uppgifterna som mäter den verbala intelligensen brukar gå ut på att till exempel eliminera orden som inte hör till de andra, eller att lägga till ordet olika delar för att det slutliga ordet får en mening.


Motorisk intelligens

Till  motorisk intelligens räknas till exempel motionernas koordination, individens rörelsebehöv eller individens formåga att jobba med / manipulera olika föremål. Denna typen av intelligens kallas ibland för praktiskt intelligens.


Minne

Minnet testas - som en av  intelligensens beståndsdelar - enbart undantagsvis.

 

De uppvisade typer av uppgifterna är endast illustrativa. IQ testets frågor sammanställdes av en specialist inom intelligensmätning och IQ-testning. På websidan IQ-TESTER finns tester förbereda för intelligensens enskilda beståndsdelar.

IQ-test

Medfödd intelligensTesta din medfödda intelligens i detta enastående IQ-testet som...

Numerisk intelligensTestandet av numerisk intelligens inriktar sig framför allt på...