Artiklar om IQ

IQ-värdets nivåer

Människor med IQ högre än 140 har utmärkta förutsättningar för skapande verksamhet, de presenterar sina ledande tankar för andra - visar kunskapens vägar.  Värden mellan 130 och 140 når knappt 3% av populationen. Här är det tal om ett utomordentligt högt IQ-värde.|

Läsa text >

Intelligensens beståndsdelar

Till intelligensen räknas förmågorna att resonera, planera, lösa problem, associera, tänka abstrakt, förstå idéer och språk, komplicerade orsakssammanhang samt förmågan till inlärning. Människans intelligens är en sammansättning av matematisk intelligens, rumslig orientation, 2D orientation, verbal intelligens, motorisk intelligens och minne. Ett bra IQ-test borde alltså testa och mäta alla dessa intelligensens beståndsdelar.|

Läsa text >

Intelligensmätningarnas histori

Man började mäta människans intelligens redan under 1800-talets andra hälft. Istället för dagens vällkända IQ-tester användes på den tiden reaktionstidens mätningar - det vill säga att man gjorde mätningar av tiden en individ behävde för att reagera på en given sinnesimpuls.|

Läsa text >

Intelligensmätning

De första försök att mäta människans intelligens gjordes under l800-talet. Då trodde man att individens IQ fastställdes av hjärnans storlek. Idag mäts IQ på ett helt annat sätt - med hjälp av intelligenstest.|

Läsa text >

IQ-test

Medfödd intelligensTesta din medfödda intelligens i detta enastående IQ-testet som...

Numerisk intelligensTestandet av numerisk intelligens inriktar sig framför allt på...